strategaeth gwybodaeth ddaearyddol ar gyfer Cymru cynllun gweithredu 2003 by Association for Geographic Information. Cymru.

Cover of: strategaeth gwybodaeth ddaearyddol ar gyfer Cymru | Association for Geographic Information. Cymru.

Published by [Cynulliad Cenedlaethol Cymru?] in [Caerdydd] .

Written in English

Read online

Subjects:

  • Geographic information systems -- Wales.,
  • Information storage and retrieval systems -- Geography.,
  • Strategic planning -- Wales.

Edition Notes

Book details

Other titlesGI strategy for Wales :action plan 2003., Geographical information strategy :action plan for Wales.
StatementAGI Cymru ; wedi wedi"i noddi gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.
ContributionsWales. Welsh Assembly Government., Wales. National Assembly.
The Physical Object
Pagination22, 22 p. ;
Number of Pages22
ID Numbers
Open LibraryOL16004905M
ISBN 100750432489

Download strategaeth gwybodaeth ddaearyddol ar gyfer Cymru

STRATEGAETH IECHYD COED LLYWODRAETH CYMRU Cyflwyniad Roedd strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer coed a choetiroedd, Coetiroedd i Gymru, yn cynnwys ymrwymiad i sicrhau bod rhagor o goetiroedd yn cael eu rheoli, cynyddu gorchudd coetiroedd a gwneud coetiroedd a choed Cymru'n fwy gwydn er mwyn rhoi rhagor o fudd i'r cyhoedd.

Strategaeth ar gyfer y Strategaeth Gwaith Ieuenctid newydd a fydd yn arwain wrth ymwneud yn ehangach â’r sector a sbarduno newid.

Gan weithio o fewn ac ar draws pedwar Grŵp Cyfranogi’r Strategaeth, sy’n cyd-fynd â phedwar nod cyntaf y Strategaeth, bydd. gynefinoedd a geir ar wely’r môr a’u sensitifrwydd i weithgareddau pysgota. Gwnaed hyn drwy ddefnyddio offer Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol.

Ar ôl cyflawni’r nod hwn, aeth tîm prosiect FMM ati i ystyried sut y byddai modd defnyddio canlyniadau’r prosiect a’r gwersi a ddysgwyd i gyfrannu tuag at reoli pysgodfeydd morol Cymru yn well.

Addysg ei chynlluniau ar gyfer strategaeth genedlaethol ar gyfer ysgolion bach a Awdurdodau Lleol fydd yn gweinyddu'r grant ar ran Llywodraeth Cymru.

Mae £ miliwn ar gael ar gyfer y cyfnod o 1 Ebrill hyd 31 Mawrth Rhaid i awdurdodau lleol gyflwyno gwybodaeth i Lywodraeth Cymru erbyn 1. Pwrpas y Strategaeth hon felly, yn dilyn ymgynghori eang yw gosod cyfeiriad a chyflwyno prosiectau penodol ar gyfer trawsnewid y maes anghenion dysgu ychwanegol.

Rhestraf isod beth fydd yn wahanol yn sgil gweithredu’r Strategaeth hon: 1. Bydd pwyslais ar osod y. STRATEGAETH CYNGOR GWYNEDD AR GYFER ATODIAD 1 ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL A CHYNHWYSIAD - diffyg ymwybyddiaeth ar gyfer derbyn gwybodaeth; y gyfundrefn bresennol yn Yn ychwanegol i’r ffactorau uchod, cyhoedded Llywodraeth Cymru gynigion Deddfwriaethol ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol - mewn Papur Gwyn, 22 Mai Cyfrwng Cymraeg (y Strategaeth), a lansiwyd gan Lywodraeth Cymru yn Ebrill Comisiynwyd Arad Research i gwblhau rhaglen o ymchwil a fydd yn ystyried traweffeithiau’r Strategaeth yn ei chyfanrwydd, gan ddefnyddio’r Fframwaith Gwerthuso Arfaethedig ar gyfer y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg fel sail ar gyfer y rhaglen waith.2 Cynigia’r.

chynllunio ar gyfer y dyfodol, i fwydor broses o adnabod blaenoriaethau strategol posib ar gyfer strategaeth cadwraeth genedlaethol. Gellir gweld cwestiynaur arolwg yn atodiad 1. Mabwysiadwyd dull wedii dargedu wrth sefydlu cyfweliadau dros y ffôn, au cwblhau, gydar nod o allu mapio darpariaeth cyfleusterau a gwasanaethau sydd eisoes yn bodoli.

1 Cymru Iachach: Strategaeth Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol RHAGAIR Cymru Iachach: Cyhoeddwyd Ein Cynllun ar gyfer Iechyd a gofal Cymdeithasol gan Lywodraeth Cymru ym mis Mehefin mewn ymateb uniongyrchol i’r Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru, yn gynharach y flwyddyn honno.

Disgrifiodd yr adolygiad y galw cynyddol a’r sialensiau. Gwybodaeth am waith a wnaed gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Cyngor Caerdydd ar ei strategaeth wastraff yn/tua Mae adran 17 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau lleol i sicrhau y darperir gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chynhorthwy.

Diben y gwasanaeth yw darparu gwybodaeth a chyngor i bobl yn ymwneud â gofal a chymorth, gan gynnwys cymorth i ofalwyr, a darparu cynhorthwy i gael gafael ar ofal a chymorth.

Strategaeth amrywiaeth a chynhwysiant ar gyfer penodiadau cyhoeddus: cynllun gweithredu blwyddyn 1 i Polisi a strategaeth Yr hyn y byddwn yn ei wneud ym mlwyddyn 1 i wella amrywiaeth a chynhwysiant ar gyfer penodiadau cyhoeddus.

Y tu allan i oriau swyddfa arferol, mae Llesiant Delta yn darparu gwasanaeth mewn argyfwng ar Mae'r rhif ffôn hwn ar gyfer argyfwng ac mae ar gael ar ôl 6pm a hyd at am ar ddiwrnodau gwaith, ac ar ddydd Sadwrn, dydd Sul a Gŵyl Banc.

Cau ×. Mae’r ffeiliau hyn yn cynnwys yr holl ddata gofynnol, o safbwynt amserlenni a mapiau, ar gyfer pob gwasanaeth unigol yng Nghymru. Mae’r ffeiliau TransXchange ar gael i chi, ond os hoffech gael mynediad iddynt dylech gysylltu â’n tîm Data yn y cyfeiriad e-bost canlynol: [email protected] MarClim Annual Welsh Intertidal Climate Monitoring Survey Page iii Evidence at Natural Resources Wales Natural Resources Wales is.

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru: Strategaeth tipio Bydd datblygu’r system gwybodaeth a rennir arfaethedig a’r System Gwybodaeth Ddaearyddol FlyMapper yn gwella ein dealltwriaeth o dipio anghyfreithlon yng gan helpu i sicrhau adnoddau ar gyfer economi Cymru a gwireddu gweledigaeth ‘Cenedl Un Blaned’.

Ran 9 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)wedi cytuno ar ei flaenoriaethau gwaith ar gyfer partneriaethau ac integreiddio.

Y rhain sy’n pennu cwmpas a chyd-destun Strategaeth Gweithlu Gogledd Cymru. Mae’r gwaith hwn yn cael ei arwain drwy Fwrdd Gweithlu Gogledd Cymru.

Mae Strategaeth Ddigidol Ysgolion Gwynedd wedi ei baratoi, gyda’r gwaith technegol i’w gyflwyno bellach ar waith a byddwn yn cyflwyno Strategaeth Ddigidol Corfforaethol newydd yn ystod /21 gan drawsnewid ein gwasanaethau ymhellach. Mae’r Uned Datblygu a Gwasanaeth Gwybodaeth Ddaearyddol yn darparu oddeutu system.

Ein gweledigaeth ar gyfer eiriolaeth i oedolion yng Ngwent. Rwy’n falch iawn o gyflwyno Ein Gweledigaeth a Bwriadau ar gyfer Eiriolaeth i Oedolion.

yng Ngwent, Cydgynhyrchwyd y strategaeth gomisiynu dros ddwy flynedd gyda chyfraniad gweithredol amrywiaeth mawr o randdeiliaid. Ei diben yw arwain caffael. Mae coedwigwyr hefyd yn defnyddio offer rhagweld cynhyrchiant yn lleol, yn aml fel rhan o becyn gwybodaeth ddaearyddol (GIS), i brofi drafftiau cynlluniau rheoli coedwigoedd.

Data ar gyfer Ystâd Goetir Llywodraeth Cymru. Mae’r WGWE yn cael ei rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru ar ran Llywodraeth Cymru. Papur Ymgynghori. Ein huchelgais i ddatblygu sector bwyd a diod Cymru ymhellach. Mae Llywodraeth Cymru a Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru yn mynd ati ar y cyd i baratoi cynllun strategol newydd ac uchelgeisiol i roi cymorth i'r diwydiant pan fydd Tuag at Dwf Cynaliadwy: Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod yn dod i ben yn Yng Ngorffennaf cyhoeddwyd papur ymgynghorol.

Bydd Arolwg ar Chwaraeon Ysgol Chwaraeon Cymru yn ôl yn ac mae’r paratoadau ar droed ar gyfer y lansiad ym mis Ebrill. Mae’r Tîm sy’n arwain y prosiect, a ddenoddo ieuenctid i rannu eu barn am weithgarwch corfforol yng Nghymru y tro diwethaf, wedi bod yn brysur yn ymgynghori â phartneriaid ar newidiadau a gwelliannau posib.

Teitl yr Eitem: Strategaeth Anableddau Dysgu Gogledd Cymru 1. Cefndir Mae’r strategaeth Anableddau Dysgu yn gosod allan y weledigaeth ar gyfer gwasanaethau Iechyd a Gofal i bobl ag anableddau dysgu yng Ngogledd Cymru.

Mae’ cynnwys gwybodaeth ynglŷn ag anghenion y boblogaeth a. Hyfforddi yn ystod ac ar ôl Pandemig COVID Hefyd mae tîm meddygol a thîm ffisioleg Athrofa Chwaraeon Cymru wedi dod at ei gilydd er mwyn creu dogfen sy’n darparu cyfarwyddyd ar addasu hyfforddiant yn ystod y dodd hyn o ganlyniad i bryderon am effaith sesiynau ymarfer hir a chaled ar system imiwnedd athletwyr (a allai arwain at ffurf fwy difrifol ar yr afiechyd).

Gwybodaeth ac adnoddau i'ch tywys trwy Covid Codau Ymarfer a chanllawiau Dulliau Cadarnhaol: lleihau arferion cyfyngol mewn gofal cymdeithasol Diogelu Sefydlu ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol (AWIF) Fframwaith sefydlu Cymru gyfan ar gyfer y blynyddoedd cynnar a gofal plant Defnyddio’r Gymraeg yn y gweithle Technoleg gynorthwyol.

Croeso i’r Weledigaeth ar gyfer Iechyd a Gofal ym Mhowys hyd a thu hwnt. Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein Strategaeth Iechyd a Gofal integredig gyntaf ar gyfer Powys.

Mae’n adeiladu ar filoedd o sgyrsiau rhwng pobl Powys, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, Cyngor Sir Powys a phartneriaid allweddol dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) am weld y cyflwyno Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth wrth wraidd yr agenda ataliol mewn gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi bod yn gweithio gyda chynghorau i gefnogi datblygu arferion gwaith cymdeithasol sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau.

Mae gan Lywodraeth Cymru, drwy Rwydwaith Gwledig Cymru, grŵp trafod cyffrous newydd am wlân a thecstilau, eu defnyddiau a’r gadwyn gyflenwi yng Nghymru a bwriedir cynnal y cyfarfod nesaf ar 24 Tachwedd, – Mae’r adroddiad, Strategaeth Arddangos Celfyddydau Cymru yn Rhyngwladol, yn galw am wella dulliau hyrwyddo celfyddydau a diwylliant Cymru i farchnadoedd rhyngwladol.

Fe ddaw yn sgil ymchwil i’r dulliau gorau o ffeindio cynulleidfaoedd rhyngwladol newydd ar gyfer diwylliant Cymru, gan gynnwys ei hartistiaid, ei pherfformwyr a’i sgwennwyr. Buy Pam Y Mae Angen Strategaeth Dwristiaeth Newydd Ar Eryri a Gogledd Cymru: Cyflwyniad I Fforwm Economaidd Gogledd Cymru (Discussion paper / Institute of Welsh Affairs) by John Osmond, Gareth Wyn Jones, David Williams (ISBN:) from Amazon's Book Store.

Everyday low prices and free delivery on eligible: John Osmond, Gareth Wyn Jones, David Williams. Mae ein Panel Hygyrchedd yn dylanwadu ar ein polisïau hygyrchedd ac yn rhoi cyngor i ni ar sut mae cefnogi cwsmeriaid byddar, anabl a hŷn i ddefnyddio’n gwasanaethau yn effeithiol.

Mae’r Panel hefyd yn rhoi cyngor inni ynglŷn â’n cynlluniau hygyrchedd ar gyfer trenau a gorsafoedd newydd a gwaith ailwampio ar drenau a gorsafoedd, ac ynghylch ein rhaglen hyfforddiant staff. Mae Covid wedi cael effaith andwyol mewn sawl ffordd ac wedi sbarduno yr angen i ni, ac eraill, ddarparu gwasanaethau digidol ar fyrder yn seiliedig ar anghenion defnyddwyr.

Enghraifft ohono yw gwaith tîm Digidol Busnes Cymru, sy’n rhoi cymorth i fusnesau ledled Cymru – cymorth ariannol, hyfforddiant, marchnata a llawer mwy. Rhaid i Lywodraeth Cymru ymateb i'r her o ymgorffori darpariaeth iechyd meddwl ar draws pob ysgol a choleg.

Wrth i’r cyfle i ymateb i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru Sefydlu dull ysgol-gyfan o ymdrin ag iechyd a lles meddwl, mae ColegauCymru’n annog y llywodraeth i ymateb i’r her o sicrhau bod darpariaeth iechyd meddwl wedi’i hymgorffori’n gadarn ar draws pob ysgol a choleg.

25/11/ Darparu’r Drafft Cyntaf, ar gyfer Sylwadau’r Cleient GIS System Gwybodaeth Ddaearyddol Hoff Strategaeth y CDLlC yn ogystal â rhagamcanion poblogaeth ac aelwydyddsy’n dod ar gael nawr.

Felly, ni chafodd union ffigwr yr unedau tai ei. Ddeddf. Mae’n cynnwys gweledigaeth, strategaeth, polisïau ardal-eang ar gyfer mathau datblygu, dyraniad tir, a ble bo angen polisïau a chynigion ar gyfer ardaloedd alweddol o newid a gwarchodaeth.

Caiff polisïau a dyraniadau eu nodi yn ddaearyddol ar y Map Cynigion sydd yn ffurfio rhan o’r cynllun. Byddwch yn arwain ar greu gweledigaeth a strategaeth ar gyfer AD a Datblygu Pobl, ac yn cydweithio gyda'r tîm i gyflawni'r strategaethau a chefnogi'r gwaith o gyflawni amcanion busnes CBDC.

Byddwch yn gweithredu fel arweinydd proffesiynol CBDC ar yr holl faterion pobl, gan oruchwylio pob proses AD a chyflogres (payroll). Read this page in English Mae Dr Richard Fry yn Uwch Ddarlithydd mewn Daearyddiaeth a Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS) yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe.

Yma, mae’n esbonio sut mae data geo-ofodol a mapio daearyddol yn cyfrannu at gynhyrchu gwaith ymchwil i lywio polisi yng Nghymru. Mae Cymru’n wlad amrywiol o ran daearyddiaeth a chymdeithas, sy’n. hyn yw cefnlen Strategaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol,8 sy’n cynnwys amcanion ar gyfer rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol ac yn darparu’r fframwaith polisi i helpu cyrff cyhoeddus, cymunedau a sefydliadau eraill i gydweithio er mwyn rheoli’r perygl o lifogydd.

pobl Cymru barhau i gael budd o’r nwyddau a’r gwasanaethau y mae’n eu darparu. Rydym yn canmol DEFRA a’r gweinyddiaethau datganoledig am eu gwaith hyd yma o ran datblygu cynigion monitro ar gyfer ardal ddaearyddol mor fawr ac ar draws amrywiaeth o ddisgrifyddion amgylcheddol.

Strategaeth Iaith Gwynedd wedi rhagweld hyn, ac y mae’n debygol y byddai’r gostyngiad wedi bod yn fwy oni bai am y gwaith a gyflawnwyd.

Ond credwn yn awr y gallwn, ar sail ein profiad a’r gwaith a wnaed ar gyfer y strategaeth newydd, droi’r llanw o blaid yr iaith. ddaearyddol ac rhwng is-sectorau, credwn ei fod yn bwysig cynnwys o fewn y strategaeth Nodir yng nghymalau a y strategaeth y ffynonellau gwybodaeth fydd ar gael ynghylch argaeledd a safonau gwasanaethau iechyd a gofal yn Gymraeg.

Ni eglurir Nodir yng nghymal y strategaeth y bydd Safonau’r Gymraeg ar gyfer GIG Cymru yn.System Gwybodaeth Ddaearyddol newydd i awdurdodau lleol ym mis Tachwedd a fydd yn dangos mannau gwyrdd naturiol sydd o bosib yn hygyrch ar draws Cymru yn ôl meini prawf Cyngor Cefn Gwlad Cymru gynt.

Bydd hyn yn galluogi awdurdodau lleol i osod eu hasesiadau mannau gwyrdd eu hunain ar fap sylfaen modern a fydd yn haws iddynt ei ddiweddaru.Mae’r Rheolau Cymeradwyo ac Archwilio Cyrsiau ôl-gymhwyso ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol (Cymru) yn amlinellu’r safonau ar gyfer addysg a hyfforddiant ôl-gymhwyso ac maent yn cynnwys: y rheolau sy’n ymwneud â chymeradwyo a rheoleiddio’r rhaglenni ôl-gymhwyso gwaith cymdeithasol.

73839 views Tuesday, November 3, 2020